bezárás

Képzési és kimeneti követelmények - 2017-től

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen Tanszékei


Festőművész mesterképzési szak

A képzés célja olyan festőművészi tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett festészeti ismereteik, szuverén látásmód és az önkifejezés készségének birtokában autonóm festőművészeti tevékenység folytatására alkalmasak. A végzettek ismerik az egyetemes festészet kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetkozi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles festőművész
Mintatanterv

Grafikusművész mesterképzési szak

A képzés célja grafikusművészek képzése, akik a rajzi alapozásra épülő grafikai műfajok terén alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak. Ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait, az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat és technikákat. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formába történő megjelenítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles grafikusművész (specializáció megjelölésével)
Mintatanterv

Intermédia-művész mesterképzési szak

A képzés célja médiaművészek képzése, akik képesek a technikai médiumok gyakorlatával, elméletével, történetével kapcsolatos alapvető ismereteiket a művészi kompetenciák körébe integrálva önálló, aktív és kreatív alkotói jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban. Az médiaművész szemléletét a kognitív - megismerésre kész - művészi magatartás jellemzi. A tudomány, technika és művészet területeit egységben látva képesek a XXI. századi kihívásoknak megfelelő, korszerű, autonóm művészeti produkcióra, az új médiumok művészi használatára. A művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek szintetizáló vagy analitikus használata révén magas szintű művészi alkotásokat hoznak létre, figyelemmel a művészet funkciójának változásaira, korszerű, folytonosan alakuló társadalmi szerepére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles médiaművész
Mintatanterv

Restaurátor mesterképzési szak

A képzés célja restaurátorművészek képzése, akik magas szinten ismerik és alkalmazzák a restaurálás gyakorlatát és elméletét. A restaurálás szakmai, művészi és etikai követelményeinek tudatában, a kulturális tárgyi örökség anyagi és eszmei valójában történő megőrzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás birtokában képesek a specializációjuknak megfelelő egyedi restaurálási, műtárgyvédelmi feladatok elvégzésére. Rendelkeznek a szakma gyakorlásához szükséges történeti, természettudományos ismeretekkel, etikai szemlélettel, gyakorlati készségekkel és jártassággal, valamint felelős magatartással. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: restaurátorművész (specializáció megjelölésével)
Mintatanterv

Szobrászművész mesterképzési szak

A képzés célja szobrászművészek képzése, akik megszerzett plasztikai ismereteik birtokában alkalmasak szobrászművészi tevékenység folytatására, ismerik a szobrászat kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat, korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi orientációval, kiváló technikai tudással, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Elemezni képesek a szakterületükkel kapcsolatos általános és egyedi társadalmi igényeket. Tudásukkal, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles szobrászművész
Mintatanterv

Látványtervezés alapképzési szak

A képzés célja látványtervező szakemberek képzése, akik megszerzett gyakorlati képzőművészeti és ábrázolás technikai alapképzettségük, kultúrtörténeti, művészettörténeti, dramaturgiai, zenetörténeti, pszichológiai, filozófiai és esztétikai ismereteik birtokában képesek a hazai és nemzetközi performatív műhelyekben, mozgóképes (filmes, illetve televíziós) produkciókban, művészeti rendezvények és kiállítások létrehozásában vezető tervező művész irányítása mellett tervezői feladatok megoldására. A végzettek ismerik a színház belső felépítésére, mozgóképes produkciók környezetére és infrastruktúrájára, valamint művészeti rendezvények és kiállítások kivitelezési lehetőségeire, valamint e területek mesterségbeli megvalósítására vonatkozó tudásanyagot. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: látványtervező
Mintatanterv

Képzőművészet-elmélet alapképzési szak

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a művészetelmélet, a művészettörténet, az esztétika és a kurátori ismereteik alapján képesek differenciált, kritikai reflexióra a kortárs képzőművészeti kultúra egészére nézve, akik képesek a kurátori, kiállítás rendezési tevékenységre, művészeti menedzsmentre, komplex kiállítási projektek lebonyolítására, továbbá alkalmasak a művészet elméleti kérdéseinek értelmezésére és szakmai vélemények kompetens megfogalmazására kiállítások, publikációk, műhelyviták, előadások formájában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: képzőművészeti elemző
Mintatanterv

Vizuális művészet alapképzési szak

A képzés célja olyan képzőművészek képzése, akik a transzdiszciplináris képzés során autonóm gondolkodással rendelkező művészekké válnak, akik gondolkodási metodikájukból adódóan elsősorban a kortárs jelenségekre való vizuális reflexiók megfogalmazására koncentrálva fejtik ki tevékenységüket. Képesek a gondolati absztrakcióból kiindulva a képzőművészeti eszköztár legszélesebb körben történő komplex használatára, képesek szakértelmükkel elősegíteni a vizuális környezet igényesebbé válását. Az alkotó a munkájuk során birtokában van azoknak a technikai, anyaghasználati ismereteknek, amelyekkel képessé válnak arra, hogy ötleteikhez, intuícióikhoz a leginkább adekvát eszközt és módszert találják meg a műalkotások elkészítéséhez. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: vizuális művész

 

Látványtervező művész mesterképzési szak

A képzés célja látványtervező művész szakemberek képzése, akik a látványtervezői tudás fogalmi és gyakorlati ismeretei és megfelelő tervezői készségek birtokában alkalmasak a magyar és az egyetemes vizuális színházi és mozgófilmes kultúra szolgálatára és terjesztésére. Szakismereteikkel segítségére tudnak lenni a színház- és mozgóképművészet többi ágának is. A látványtervezés funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúraantropológiai, szociológiai) problematikájában képesek mérvadó vélemény kialakítására, és a látványtervezés különböző szakterületein kezdeményező, vezető tervezői, művészeti műhelyt vezető szerep betöltésére. Választott specializációjuknak megfelelően a színházi vagy a mozgóképes látványtervezés területén helyezkedhetnek el. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: látványtervező művész
Mintatanterv

Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szak

A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméleti ismereteik, kommunikációs, írás- és elemző készségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket elindítani, ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni, továbbá a kortárs művészeti gyakorlatról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni, valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti intézményrendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor

 

Képzőművész mesterképzési szak

A képzés célja olyan autonóm vizuális művészek képzése, akik a képzőművészet eszközeit, technikáit variábilisan használják, hangsúlyosan a jelenre értelmező, kritikai attitűddel reagálnak, adott esetben a képzőművészet területétől távol eső diszciplínákat is integrálva művészeti tevékenységükbe, kutatásukba. Kreatív módszertani metódusok kialakításával képessé válnak arra, hogy a vizuális koncepció megvalósulásakor az anyag, illetve a kifejezőeszköz megválasztása már magát a szakmai tartalmat, a látásmódot támassza alá, továbbá a tudatos alkotói folyamatok gyakorlásával arra, hogy a képzőművészeti alkotás szilárd keretei között műként, művé formálódva mutatkozzanak meg a képzőművészeti praxis irracionális mozzanatai, az ösztönös beleérzés, az inspiráció. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles képzőművész

 

Képzőművész-tanár mesterképzési szak

A képzés célja a képzőművészeti mesterképzési szakokra alapozva olyan képzőművésztanárok képzése, akik

  • felkészültek az egyetemes és magyar vizuális kultúrának a képzőművészetek és a vizuális kommunikáció területén folyó közvetítői hivatásra, e területen az oktatás és nevelés feladataira;
  • ismereteiket, alkotói tapasztalataikat szakszerűen, a tantervi követelményeknek megfelelően képesek átadni (a rajz és képzőművészeti technikák, a művészettörténet és műelemzés, a művészeti és ábrázoló geometria, a képzőművészeti és vizuális technikai médiumok tantárgyak és az ezekkel megegyező tartalmú diszciplínák oktatásán keresztül) a művészeti szakképzésben, a felsőoktatásban, a közoktatásban, az alapfokú művészeti oktatási intézményekben, valamint a vizuális közművelés területén;
  • vizuális művészeti, művészettudományi, művészettörténeti, pszichológiai és pedagógiai megalapozottságú kultúrájukra támaszkodva, a vizuális ábrázolás és kifejezés kortárs és történeti értékeinek birtokában képesek növendékeiket a megismerési, tanulási folyamatokban differenciáltan irányítani, az alkotói attitűdjükben orientálni, képzőművészeti tevékenységükben támogatni, kulturális, művészeti és közösségi személyiségfejlődésüket elősegíteni.

A képzés felkészít a tanári szakképzettségnek megfelelő pedagógiai vagy a szakterületen a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.